1

Chọn sản phẩm

VPS#1-1

E5
1 vCore
RAM
1 GB
SSD
40 GB
1 IPv4
IPv6/64
1 Gbps Port
Speed

VPS#1-2

E5
1 vCore
RAM
2 GB
SSD
40 GB
1 IPv4
IPv6/64
1Gbps Port
Speed

VPS#2-2

E5
2 vCore
RAM
2 GB
SSD
40 GB
1 IPv4
IPv6/64
1Gbps Port
Speed

VPS#2-4

E5
2 vCore
RAM
4 GB
SSD
40 GB
1 IPv4
IPv6/64
1Gbps Port
Speed

VPS#4-6

E5
4 vCore
RAM
6 GB
SSD
40 GB
1 IPv4
IPv6/64
1Gbps Port
Speed

VPS#4-8

E5
4 vCore
RAM
8 GB
SSD
40 GB
1 IPv4
IPv6/64
1Gbps Port
Speed

VPS#6-10

E5
6 vCore
RAM
10 GB
SSD
60 GB
1 IPv4
IPv6/64
1Gbps Port
Speed

VPS#8-16

E5
8 vCore
RAM
16 GB
SSD
80 GB
1 IPv4
IPv6/64
1Gbps Port
Speed
2

OS Template *

3

Sử dụng mã khuyến mãi

Thay đổi chu kỳ thanh toán

Tổng định kỳ:

70.000 VND Hàng tháng