1

Chọn sản phẩm

ProxyV6 VIP1

RAM
8 GB
E5 CPU
2 vCore
SSD
50 GB
1 IPv4
dùng riêng
Network Share
1000Mbs
IPv6 Subnet
/48

ProxyV6 VIP2

RAM
32 GB
E5 CPU
8 vCore
SSD
50 GB
1 IPv4
dùng riêng
Network Share
2000Mbs
IPv6 Subnet
/48
2

OS Template *

3

Sử dụng mã khuyến mãi

Tổng định kỳ:

499.000 VND Hàng tháng